תביעה קטנה סדרי דין

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

הדין שחל על תביעה קטנה נלקח מכמה חוקים ותקנות:

חוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984

סימן ה’: בתי משפט לתביעות קטנות

הסמכת בתי משפט

 1. שר המשפטים רשאי להסמיך בית משפט שלום פלוני לשבת כבית משפט לתביעות קטנות

סעיף 60 – הסמכות

(א) בית משפט לתביעות קטנות ידון בתביעה אזרחית שהגיש יחיד –

צו תשס”ח-2008 הודעה תשע”ח-2017
(1) לתשלום סכום שאינו עולה על 33,400 שקלים חדשים; 
(2) למתן צו להחלפת מצרך או לתיקונו או לביטול עסקה, כששווי המצרך או התיקון או סכום העסקה, לפי הענין, אינו עולה על הסכום האמור בפסקה (1), ובתביעה-שכנגד לסכום או לצו כאמור, ובלבד שהתביעות אינן לפי זכות שהומחתה או שהוסבה ואינן בסמכותו הייחודית של בית משפט אחר.

צו תשס”ח-2008 הודעה תשע”ח-2017


(ב) בית המשפט רשאי לא לדון בתביעה או בתביעה-שכנגד ולהעבירן לבית משפט שלום, אם ראה שהדיון בבית משפט לתביעות קטנות אינו מתאים להן, או אם ראה שהתביעה הוגשה בידי תובע שכבר הגיש באותה שנה באותו בית משפט יותר מחמש תביעות. 
(ג) שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשנות את הסכום האמור בסעיף קטן (א).

סעיף 61 – שמירת הזכות


האמור בסעיף 60 אין בו כדי למנוע –

(1) בעל דין מהגיש תביעה כאמור בו לבית משפט אחר במקום להגישה לבית משפט לתביעות קטנות ; 
(2) נתבע שהגיש תביעה-שכנגד לבית משפט לתביעות קטנות – מהגיש תביעה נפרדת לעודף תביעתו, בין לבית משפט לתביעות קטנות ובין לבית משפט אחר.

סעיף 62 – ראיות וסדרי דין 


(א) בית משפט לתביעות קטנות יהיה רשאי לקבל ראיה אף אם לא היתה קבילה בבית משפט אחר ; אין בהוראה זו כדי לגרוע מדיני חסינות עדים וראיות חסויות. 
(ב) בית משפט לתביעות קטנות אינו קשור בסדרי הדין הנוהגים בבית משפט אחר, ובכפוף לסדרי דין שהתקין שר המשפטים לענין סימן זה, יפעל בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.

סעיף 63 – ייצוג


(א) ייצוג בעל דין בבית משפט לתביעות קטנות על ידי עורך דין יהיה רק ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שיירשמו ; בעל דין רשאי, ברשות בית המשפט, להיות מיוצג על ידי ארגון שקבע לענין זה שר המשפטים, ובמקרה זה ירשה בית המשפט לבעל הדין שכנגד להיות מיוצג כפי שיורה. 
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), יכול אדם, באישור בית המשפט לתביעות קטנות, לייצג בעל דין בבית משפט לתביעות קטנות, אם בעל הדין ייפה את כוחו לכך וייפוי הכוח הוגש לבית המשפט לתביעות קטנות; אין לייצג אדם לפי סעיף קטן זה – 
(1) אם המייצג עוסק בייצוג בדרך קבע; 
(2) אם הייצוג נעשה במהלך הרגיל של עסקיו של המייצג; 
(3) אם הייצוג נעשה בתמורה.

סעיף 64 – ערעור

 
פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות ניתן לערעור לפני בית משפט מחוזי אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט המחוזי ; בית המשפט המחוזי ידון בערעור בשופט אחד.

סעיף 65 – בוררות


(א) הוגשה תביעה לבית משפט לתביעות קטנות, רשאי שופט בית המשפט, בהסכמת בעלי הדין, לדון בתביעה כבורר או להעבירה לבורר אחר שהסכים לדון בה בלי לקבל שכר מן הצדדים. 
(ב) הוראות חוק הבוררות, התשכ”ח-1968 , למעט סעיפים 23עד 29 ו-31 עד 35, יחולו על בוררות לפי סעיף זה, ככל שהן נוגעות לענין, אולם – 
(1) כל מקום שנאמר בו “בית המשפט” ייקרא כאילו נאמר בו “שופט בית משפט לתביעות קטנות” ; 
(2) דין פסק בורר לפי סעיף זה, פרט לערעור, כדין פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות. 
(ג) אין סעיף זה גורע מהסכם בוררות שבין הצדדים.

סעיף 66 – מינוי שופט בקיצבה


בוטל

סעיף 67 – מקום שיפוט


שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות מקום שיפוט לתביעות קטנות שיהיה מקום השיפוט על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין.

 

תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל”ז-1976

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ב) לחוק שיפוט בתביעות קטנות, תשל”ו-1976 (להלן – החוק), וסעיפים 46 ו-47 לחוק בתי המשפט, תשי”ז-1957, ושאר סמכויותי לפי כל דין, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות
 1. בתקנות אלה –

          “בית המשפט” – בית משפט לתביעות קטנות שהוקם על פי סעיף 1 לחוק, או אחד משופטיו;

          “החלטה” – פסק דין וכל החלטה אחרת של בית המשפט;

          “כתב בי-דין” – כל מסמך שיש למסרו או להמציאו על פי תקנות אלה, לרבות החלטה או הודעה;

          “מען” – לעניין המצאת כתב בי-דין – כתובת לפי סעיפים 2(א)(11) ו-(11א) לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ”ה-1965, לרבות מספרי הטלפון והפקסימילה באותו מען וכן כתובת דואר אלקטרוני, אם ישנם; בהעדר שם לרחוב או מספר לבית – סימן זיהוי אחר;

          “תביעה” – תביעה לתשלום סכום כמשמעותה בסעיף 2 לחוק, ולרבות תביעה שכנגד, ועל דרך זו יפורשו “תובע” ו”נתבע”;

          “תקנות סדר הדין האזרחי” – תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ”ג-1963.

מקום השיפוט
 1. (א)  תביעה תוגש לבית המשפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות המנויים להלן, והוא על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין; ואלה הם:

(1)   מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;

(2)   מקום יצירת ההתחייבות;

(3)   המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;

(4)   מקום המסירה של הנכס;

(5)   מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;

(6)   בתביעה שכנגד – מקום הגשת התביעה המקורית.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), תובענה בשל פרסום או סחר ברשת האינטרנט תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע או מקום מגוריו או מקום עסקו של התובע, בלבד.

כתב תביעה
 1. תביעה תיפתח בהגשת כתב תביעה לבית המשפט לפי טופס 1 שבתוספת.

הזמנה לדין

 1. (א)  הוגשה תביעה כאמור בתקנה 3, יצרף פקיד בית המשפט לעותק של כתב התביעה הזמנה לדין לפי טופס 2 שבתוספת.

          (ב)  בהזמנה לדין יוזמן הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 15 יום מיום המצאת ההזמנה, ולהתייצב למשפט במועד שנקוב בהזמנה – אם הגיש כתב הגנה כאמור.

כתב הגנה, תביעה שכנגד והודעת צד שלישי
 1. (א)  כתב הגנה יהיה לפי טופס 3 שבתוספת.

          (ב)  הגיש הנתבע כתב הגנה, רשאי הוא להוסיף לו תביעה שכנגד כלפי התובע לפי טופס 1 שבתוספת; עשה כן, יצרף פקיד בית המשפט לכתב ההגנה הודעה לתובע שהוא מוזמן להגיש כתב הגנה תוך 7 ימים מיום המצאת התביעה שכנגד.

          (ג)   נתבע שהגיש כתב הגנה וטוען שהוא זכאי להשתתפות או לשיפוי מאת צד שלישי בשל כל סכום שייפסק נגדו בתביעה, רשאי להגיש הודעה לצד שלישי, והוראות פרק י”ז של תקנות סדר הדין האזרחי יחולו.

אגרות
 1. (א)  (1)   לא ייזקק בית המשפט לכל תביעה או הודעה לצד שלישי אלא אם שולמה בעדן, עם הגשתן, אגרה של 1% משווי התביעה;

(2)   על אף האמור בפסקה (1) לא תפחת האגרה בשום מקרה מ-50 שקלים חדשים;

(3)   סכום האגרה לפי פסקה (1) יעוגל כלפי מעלה לסכום שהוא מכפלה של 5 שקלים;

(4)   על אף האמור בתקנת משנה זו, אי תשלומה של האגרה או חלק ממנה, אין בו כדי לבטל מעשה בית המשפט בדיעבד.

          (ב)  פטור מתשלום אגרת בית משפט לפי תקנות בית משפט (אגרות), תשל”ו1976 (להלן תקנות האגרות), יהווה פטור גם מתשלום אגרה לפי תקנות אלה.

          (ג)   פסקאות (9) ו-(10) בחלק ה’ של התוספת הראשונה לתקנות האגרות יחולו על מסמכים לפי תקנות אלה.

          (ד)  (בוטלה).

עתקים של כתבי הטענות והמצאתם
 1. (א)  כתבי הטענות יוגשו לבית המשפט במספר עתקים מספיק בשביל בית המשפט ושאר בעלי הדין.

          (ב)  פקיד בית המשפט יציין על פני כתבי הטענות את תאריך קבלתם ויגרום להמצאתם לנמענים.

          (ג)   המצאה של כתב בי-דין לפי תקנות אלה תהיה לפי הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, והוא כשבית המשפט לא הורה הוראה אחרת.

בקשות
 1. בקשה של בעל דין לפי תקנות אלה יכול שתהיה בעל-פה בעת הדיון, והיא תהיה בכתב אם הוגשה שלא בפני בעל הדין שכנגד.
סמכות בית המשפט
 1. לבית המשפט יהיו הסמכויות הנתונות לבית משפט שלום בענינים שבסדר דין או שבנוהג, לרבות תשלום שכר בטלה לעדים; אולם רשאי בית המשפט שלא להשתמש בסמכות מסמכויות אלה אם נראה לו הדבר מועיל יותר להכרעה צודקת ומהירה.
נתבע שלא הגיש כתב הגנה
 1. נתבע שנדרש להגיש כתב הגנה ולא הגישו תוך המועד שנקבע לכך, יתן בית המשפט פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד; אולם רשאי בית המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשות כן, להזמין את בעלי הדין לטעון את טענותיהם ולהביא את ראיותיהם גם אם לא הוגש כתב הגנה כאמור.
אי התייצבות למשפט
 1. נמסרה על הדיון הודעה כראוי ואיש מבעלי הדין לא התייצב – תימחק התביעה; התייצב התובע והנתבע לא התייצב – יתן בית המשפט פסק דין על יסוד כתב התביעה, ובלבד שהתובע הצהיר בפני בית המשפט על אמיתות האמור בכתב תביעתו; התייצב הנתבע והתובע לא התייצב – תידחה התביעה.

ביטול החלטה שלא בפני בעל דין

 1. ניתנה החלטה שלא בפני בעל דין והגיש בעל דין בקשה לביטולה תוך 7 ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט, על פי צד אחד, לבטלה בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות המשפט או ענינים אחרים; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם.

סדר הדיון

 1. (א)  בית המשפט יקבע את סדר הבאת ראיות וטענות הצדדים בדרך שנראית לו.

          (ב)  הוראות תקנות 7ג, 215ה, 215ו, לתקנות סדר הדין האזרחי, יחולו בבית המשפט, בשינויים המחויבים, לפי הענין, ואולם כתב בי-דין אלקטרוני המוגש לבית המשפט, ניתן להגשה בלא חתימה, ובלבד שצוינו בסופו שמו ומספר זהותו של מגישו, למעט תצהיר שלגביו תחול הוראת תקנה 215ה(ג)

פרוטוקול
 1. בפרוטוקול הדיונים יירשמו תמצית דברי העדים ושאר הדברים שנאמרו בעת הדיון.
פסק דין
 1. (א)  בתום הדיון בתביעה יתן בית המשפט את פסק הדין, אולם הוא יהיה רשאי לדחות את מתן פסק הדין לתקופה שלא תעלה על 7 ימים.

          (ב)  פסק הדין יהיה מנומק בצורה תמציתית.

ערעור
 1. (א)  המועד להגשת בקשה לרשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט או על החלטתו לפי תקנה 12 לגבי בקשה לבטל החלטה שלא בפני בעל דין, הוא 15 ימים מיום מתן פסק הדין או ההחלטה.

          (ב)  ניתנה רשות ערעור יראו את כתב הבקשה ככתב ערעור.

          (ג)   בכפוף להוראות תקנה זו יחולו הוראות חלק ד’ לתקנות סדר הדין האזרחי על ערעור ועל בקשה לרשות ערעור על פסק דין של בית המשפט.

תחילה
 1. תחילתן של תקנות אלה היא ביום שבית המשפט הוסמך לדון לפי החוק.
השם
 1. לתקנות אלה ייקרא “תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל”ז-1976”.
יש לך שאלה? רוצה ייעוץ מעורך דין? כמה פרטים ונחזור אליך!
טל’  072-213-1092, דחוף? 054-765-0002