תביעה קטנה- הודעת צד שלישי ג’

כאשר נתבע חושב שלא הוא אחראי לתביעה שכנגדו הוא יכול להכניס את הצד השלישי (צד ג’) שלדעתו צריך לשאת בנזק שנגרם. בדרך כלל להודעת צד ג’ מצורפת התביעה המקורית והעילות שבגינם אותו צד שלישי אמור לשאת באחריות. למשל סוכנות נסיעות שמפנה את התביעה למלון בתביעה על איכות החדרים בנופש.

הסעיף בחוק הרלוונטי

כתב הגנה, תביעה שכנגד והודעת צד שלישי 
(ג) נתבע שהגיש כתב הגנה וטוען שהוא זכאי להשתתפות או לשיפוי מאת צד שלישי בשל כל סכום שייפסק נגדו בתביעה, רשאי להגיש הודעה לצד שלישי, והוראות פרק י”ז של תקנות סדר הדין האזרחי יחולו.

איך מבצעים הודעה לצד ג’

בתור נתבע מצרפים את כתב התביעה להודעה לצד ג’, מפרטים מדוע צד ג’ צריך לשאת באחריות ומשגרים זאת לבית המשפט או פיזית או בצורה מקוונת.

כעקרון הודעת צד ג’ כפוף לסדר דין האזרחי:

פרק י”ז: צד שלישי

הודעה לצד שלישי בתובענות מסויימות  [283]

  1. בתובענה שנפתחה במסירת כתב תביעה והוגש בה כתב הגנה, רשאי נתבע ליתן לכל אדם, לרבות אדם שהוא בעל דין בתובענה, הודעה לצד שלישי במקרים אלה:

(1)   כשהנתבע טוען נגד הצד השלישי שהוא זכאי להשתתפות או לשיפוי ממנו בשל כל סעד שייפסק נגדו בתובענה;

(2)   כשהנתבע טוען נגד הצד השלישי שהוא זכאי כלפיו לסעד הכרוך בנושא התובענה והוא בעיקרו כסעד שמבקש התובע;

(3)   כששאלה או פלוגתה בין הנתבע לצד השלישי הכרוכה בנושא התובענה היא בעיקרה כזו השנויה במחלוקת בין התובע לנתבע, ומן הראוי שתיפתר גם ביניהם לבין הצד השלישי.

הודעה לצד שלישי בתובענות אחרות  [284]

  1. (א)  בתובענה שלא כאמור בתקנה 216 רשאי בעל דין, תוך שלושים ימים מהיום שהומצא לו כתב התביעה, או תוך זמן ארוך יותר שקבע בית המשפט או הרשם, לבקש מבית המשפט או הרשם רשות ליתן הודעה לצד שלישי במקרים המנויים בתקנה האמורה, כאילו היה נתבע.

(ב)  בית המשפט או הרשם רשאי להיעתר לבקשה, לאחר שנתן לשאר בעלי הדין לומר את דברם, או לדחותה, וכן הוא רשאי להורות על החלפת כתבי טענות או לתת כל הוראה אחרת או נוספת, ככל המתחייב ממהותו של הענין.

הודעה לצד שלישי כשהחיוב סולק תק’ (מס’ 4) תשמ”ו-1986

  1. בתובענה לפי תקנות 216 ו-217 רשאי בעל דין להמשיך בהודעה לצד שלישי שניתנה קודם לכן, וכן רשאי הוא – בתובענה לפי תקנה 217 – לבקש מבית המשפט רשות ליתן הודעה כאמור, גם כאשר התובע קיבל פסק דין לטובתו נגד חלק מן הנתבעים או כשהחיוב לגביו כבר סולק על ידם, אך טרם ניתן פסק דין לגבי שאר הנתבעים ולא הוכרעה שאלת ההשתתפות או השיפוי.

הודעה מאת צד שלישי [285]

  1. הוראות תקנות 216 ו-217, לפי הענין, יחולו גם על מי שהומצאה לו הודעה לצד שלישי מאת בעלי דין או מאת צד שלישי, כאילו היה נתבע; הוא הדין לגבי מי שהומצאה לו הודעת צד שלישי לפי תקנה זו.

תוכן ההודעה והמצאתה [286]

  1. (א)  הודעה לצד שלישי תהא ערוכה לפי טופס 18, תפרש את מהות התובענה של בעל הדין נגד הצד השלישי ונימוקיה, ותומצא לצד השלישי; להודעה יצורפו העתקים מכתבי הטענות שהוגשו בתובענה אם לא הומצאו לו קודם לכן; עותק מההודעה יימסר לבית המשפט ויומצא לשאר בעלי הדין בתובענה.

(ב)  ההודעה לצד השלישי תוגש בידי בעל הדין בתוך הזמן שנקבע להגשת כתב הגנתו, אם לא קבע בית המשפט או הרשם מועד אחר – במקרה האמור בתקנה 216, או תוך הזמן שקבע בית המשפט או הרשם בהחלטתו – במקרה האמור בתקנה 217.

הגנת צד שלישי [287]

  1. רצה צד שלישי לחלוק על התובענה שהוגשה נגד בעל הדין שנתן את ההודעה, או על תוכן ההודעה כלפיו, יגיש כתב הגנה תוך שלושים ימים מהיום שההודעה הומצאה לו, או תוך זמן ארוך יותר שקבע בית המשפט או הרשם ; לא הגיש כתב הגנה, רואים אותו כאילו הודה בתקפו של פסק הדין נגד בעל הדין, בין שנתקבל בהסכמה ובין באופן אחר, ושל פסק הדין לזכות בעל הדין נגדו.

הוראות בדבר הדיון בתובענה ובהודעה  [289]

  1. בית המשפט או הרשם, ביזמתו או לפי בקשת בעל דין, ימחק את ההודעה לצד שלישי, אם ראה שניתנה שלא באחד המקרים המנויים בתקנה 216, והוא רשאי להורות שנושא ההודעה יידון בשעת הדיון בתובענה או אם הוא סבור שהדיון בו עלול לסבך את הדיון בתובענה שלא לצורך – לאחר סיום הדיון בתובענה או לאחר מתן פסק דין בה, ולשם כך רשאי הוא לתת הוראות בדבר סדרי הדיון בתובענה ובהודעה, כפי שימצא לנכון.

פסק דין על תנאי בהודעה [288]

  1. (א)  בית המשפט או הרשם, לפי הענין, רשאי לתת פסק דין נגד הצד השלישי בשעת הדיון בתובענה, לאחר סיומו או לאחר מתן פסק דין בתובענה; אולם בעל הדין שנתן את ההודעה רשאי לבקש שיידחה מתן פסק דין נגד הצד השלישי עד לאחר שיקיים את פסק הדין נגדו באותה תובענה.

(ב)  בכל מקרה לא יוצא פסק דין לפועל נגד הצד השלישי אלא ברשות בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל, ולאחר שבעל הדין שנתן את ההודעה קיים את פסק הדין נגדו באותה תובענה.

(ג)   לא הגיש הצד השלישי כתב הגנה וניתן פסק דין נגדו שלא בפניו, יחולו הוראות תקנה 201.

כאמור ניתן להמשיך את בירור הודעת הצד ג’, חשוב שהנושא יהיה קשור לתביעה, ישנם 30 ימים להגיש כתב הגנה כאילו היה נתבע. ההודעה תכיל נימוקים ואת התביעה המקורית ויינתן עותק לבית המשפט וליתר בעלי הדין.

האם חברה יכולה להגיש הודעת צד ג’ בתביעות קטנות?

הנושא עלה בפסיקה כי לכאורה חברה יכול לתבוע שכנגד אבל האם גם לבצע הודעת צד שלישי?

כעיקרון הודעת צד שלישי לא אפשרית שחברה תעשה כי זו הרחקת לכת ופסופס מהות מוסד התביעות הקטנות שבא להקל על המתדיינים.

בתיק ת”ק (פתח-תקוה) 2562/06 נכתב:

“ושוב בכל הכבוד הראוי, בית משפט זה סבור, כי התרה כמעט גורפת של הענות לבקשת תאגידים בנושא האמור ישים לאל את כוונת המחוקק, שבמקורה היתה כמבואר בדברי ההסבר לחוק, שהובאו בראשיתה של החלטה זו.

סיכומו של דבר: סמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות מוסדרת בחקיקה ראשית, קרי: סעיף 60 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984. אין להתגבר על מקרא מפורש זה שבחוק על-ידי פירוש תקנה, שכל-כולו אינו אלא למען נוחות המתדיינים.”

האם ניתן להגיב על הודעת צד ג’ בתביעות קטנות?

בתור תובע לא ניתן להגיב בכתב באופן מסודר טרם הדיון, יש להתייצב לדיון ולנסות לטעון על הכנסת צד ג’. במידה והינך מקבל הודעת הצד ג’ עליך להגיב תוך 30 יום מקבלת ההודעה בכתב הגנה כאילו היית נתבע.

קרא על: תביעה קטנה הצגת ראיה וגילוי מסמכים